Regulamin ośrodka

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez meldowanie, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski.
 3. Opiekunem Gościa jest Recepcjonista, tel. 18 414 35 00.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój jest wynajmowany na doby hotelowe.
 2. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie, najpóźniej do godziny 10:00. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 50 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski.
 5. W przypadku odwołania pojedynczej rezerwacji pokoju lub zmian w rezerwacji do 3 dni przed datą przyjazdu, Ośrodek nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Gościa, zadatek wpłacony na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócony.
 6. Po dokonaniu  rezerwacji, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Ośrodek zastrzega sobie prawo podwyższenia  zadatku do 50% wartości rezerwacji w wybranych terminach.
 7. Jeżeli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji lub wpłynie on później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. W przypadku późniejszego wpływu zadatku na konto bankowe kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 14 dni od daty anulowania rezerwacji.
 8. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
 9. W przypadku anulowania lub zmian przez Gościa gwarantowanej rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 10.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości odpowiadającej zadatkowi.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Ośrodek dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

4.Dodatkowo na życzenie Gościa są świadczone nieodpłatne następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • zamawianie taxi,
 • możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania oraz czajnika

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa bądź wystawienia faktury za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek Rekreacyjny Ryterski może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 5. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go zatem zawsze zostawić w Recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za wydanie drugiego klucza pobierana jest kaucja w wysokości 50 PLN. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.
 6. Gościom, którzy mają ze sobą narty bądź deski snowboardowe wydajemy kartę dostępu do przechowalni i do drzwi wejściowych na stok. Za zgubienie karty opłata wynosi 50 PLN. Podczas pobierania karty naliczana jest kaucja w wysokości 10zł .

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA REKREACYJNEGO RYTERSKI

 1. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, mienia, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

     Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu.

§8 CISZA NOCNA

    W Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcjonista.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny

W Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski honorujemy:

 1. Kartę Dużej Rodziny
 2. Kartę Seniora

 

Rabat w wysokości 10% dla posiadaczy powyższych kart obejmuje:

 1. nocleg ze śniadaniem (cena z cennika)
 2. zamówienia powyżej 50 zł w restauracji Gospoda Rogasiowa
 3. zamówienia powyżej 100 zł w Oberży pod aniołami
 4. zabiegi z cennika Eden SPA

 

Rabat nie obejmuje ofert promocyjnych (np. pakiety)

Rabaty nie łączą się.

 

 

§11 PRZETWARZANIE DANYCH

 Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w procesach biznesowych jest RYTER-SKI S.C. B.Czerwiński, B.Handzel.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Rytro 302, 33-343 Rytro.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych lub wynikających z obowiązujących przepisów.
 5. Dane osobowe będą udostępnione Partnerom oraz innym podmiotom współpracującym, w określonym zakresie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych są wymogi prawa, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
 8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§12 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach narciarskich. Buty oraz sprzęt narciarski należy pozostawić w przechowalni, która znajduje się na terenie Ośrodka.
 2. Za nieprzestrzeganie pkt 1 (tj. CHODZENIE W BUTACH NARCIARSKICH) grozi kara w wysokości: 500 zł
 1. Za dodatkową opłatą Ośrodek Rekreacyjny Ryterski akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Ośrodka oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez psa oraz zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach obiektu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości. Każdy pies musi mieć smycz, kaganiec oraz aktualną książeczkę szczepień.
 1. Oferujemy POKOJE EKO, czyli pokoje pozbawione wszelkich urządzeń emitujących promieniowanie, które może być szkodliwe, takich jak odbiorniki tv, monitory itp.
 2. W Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zasady Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł( za każdorazowe złamanie zakazu)która zostanie doliczona do rachunku. W przypadku rozniecenia ognia i  przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami.   Na terenie obiektu palacze mogą korzystać z zewnętrznego otoczenia obiektu.
 3. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu .
 4. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 5. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Ośrodek Rekreacyjny Ryterski 33-343 Rytro 302 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 7. Gość nie będzie powodować, a Ośrodek Rekreacyjny Ryterski nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.  
 9. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA , sali zabaw oraz sali bilardowej na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.

 

 

 

REGULAMIN SPA

 

 1. Opłatę za zabieg należy uiścić w recepcji głównej Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj przed jego wykonaniem.
 2. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 3. W przypadku spóźnienia się na umówiony termin, czas zabiegu ulega skróceniu.
 4. Zwrot kosztów za zabieg, jest możliwy tylko w przypadku zgłoszenia o rezygnacji, najpóźniej godzinę przed jego rozpoczęciem.
 5. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.
 6. Istnieje możliwość korzystania z szlafroków i dodatkowych ręczników. Opłata za sztukę wynosi 5 zł.
 7. Przed wykonaniem zabiegu należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do jego wykonania. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA. Decyzję ostateczną podejmuje pracownik lub kierownik EDEN SPA.
 9. Zalecamy:
  - unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach
  - unikanie obfitych posiłków przed zabiegami - godzinny wypoczynek po zabiegach cieplnych.

10. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.

11. Na terenie EDEN SPA zabronione jest:
- palenie tytoniu,
- wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu,
- używanie telefonów komórkowych, wprowadzanie zwierząt,
- głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.

12. Zakup danej usługi jest równoznaczny z złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

13. Możliwość zmiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwwskazań zdrowotnych.

14. Na wybrany zabieg należy się umówić z wyprzedzeniem.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN I JACUZZI

 

 1. Sauna i jacuzzi jest integralną częścią Ośrodka Rekreacyjnego RYTER-SKI i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z saun i jacuzzi korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem
 3. Zespół saun i jacuzzi jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej   i rehabilitacji
 4. Zespół saun może być strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane
 5. Korzystanie z saun jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.           Dzieci korzystają z saun i jacuzzi tylko pod opieką dorosłych.
 6. Z saun powinno się korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 7. Podczas spędzania czasu w saunie należy zaopatrzyć się w ręcznik.
 8. Przed wejściem do sauny i jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć do sucha.
 9. Przed wejściem do saun należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe , gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

10. Do sauny i jacuzzi należy wchodzić boso.

11. Z sauny i jacuzzi mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.

12. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce , z nadciśnieniem,   po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, kobiety w ciąży i w okresie menstruacji, chore na padaczkę(epilepsję), z intensywnymi chorobami skóry, egzemami, infekcjami septycznymi, ostrą lub niewyleczalną gruźlicą, objawami dekompresji, osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego.

Wchodząc do saun użytkownik potwierdza , że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.

13. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

14. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun i jacuzzi o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z saun oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.

15. Korzystający z saun i jacuzzi ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

 

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERÓW POBYTOWYCH I UsŁUGOWYCH W OŚRODKU REKREACYJNYM RYTERSKI

§1 DEFINICJA VOUCHERA

a) Voucher - dokument wystawiony przez Ośrodek REkreacyjny RYTERSKI, umożliwiający realizację określonych osłuch pobytowych lub innych świadczonych w Ośrodku, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu, określoną w niniejszym regulaminie.

b) Nabywca / Osoba obdarowana - każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

c) Zakup vouchera - dokonanie przez nabywcę vouchera płatnośći kwoty odpowiadającej wartości wybranego vouchera, za datę zakupu uważany jest dzień obciążenia rachunku wskazanego w pkt. niniejszego Regulaminu.

d) Realizacja vouchera - wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane przez Ośrodek usługi  do kwoty ujętej na voucherze. Warunkiem realizacji świadczeń przez Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI jest wcześniejsza rezerwacja terminu.

§2 NABYCIE VOUCHERA


a) Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane konto:

Bank Polskiej Spółdzielczości o/d Nowy Sącz

Nr. konta: 39 8811 0006 0002 0209 8462 0002

RYTER - SKI S. C. B. CZERWIŃSKI B. HANDZEL

33-343 RYTRO

 

lub gotówką na recepcji Ośrodka Rekreacyjnego RYTERSKI.

W przypadku braku potwierdzenia płatności w ciągu 14 dni od daty zakupu, voucher zostanie automatycznie usunięty z systemu.

 

b) Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje wystawiony przez Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI i przesłany na adres e-mail podany przez Nabywcę Vouchera lub wręczony osobiście na recepcji Ośrodka.

 

§3 REALIZACJA I UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z VOUCHERA


a) Voucher podarunkowy jest wystawiany imiennie na daną osobę.

b) Voucher nie może być wykorzystany przez inną osobę.

c) Voucher jest ważny 90 dni od daty zakupu vouchera chyba. że w opisie Vouchera podano inaczej.

d) Vouchery nie mogą być realizowane w okresie, w którym obowiązują pobyty specjalne i swiąteczne.

e) Termin wykorzystania vouchera nie podlega przedłużeniu

f) Aby skorzystać z vouchera należy się skontaktować z recepcją telefonicznie lub mailowo i ustalić termin wykorzystania vouchera.

g) Aby wykorzystać voucher należy wcześniej podać jego unikalny numer.

h) Voucher traci ważność, w przypadku zarezerwowania terminu pobytu, zabiegu i nie stawienia się w danym dniu w ustalonym czasie bez uprzedniego poinformowania Ośrodka (w przypadku vouchera pobytowego dopuszczalny czas rezygnacji bez utraty ważności vouchara - 21 dni, w przypadku vouchera SPA - 3 dni)

i) Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

j) Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymiania na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

k) Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.

l) Osoba obdarowana jest zobowiązana do okazania vouchera na recepcji Osrodka Rekreacyjnego RYTERSKI podczas zameldowania.

m) Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy uzyciu vouchera będą rozpatrywane w ciągu 30 dni (slownie trzydziestu) od daty złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w recepcji Ośrodka nie później niż 24 godziny od momentu meldunku.

 

 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ryterski.pl

b) Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI nie odpowiada za zgubione lub zniszczone vouchery.

c) Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem zapłaty.

 

 

 Dyrekcja Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski 2018