Polityka prywatności

RYTER-SKI S.C. B. Czerwiński, B. Handzel (dalej Ryter-Ski)  szanuje prywatność użytkowników swoich stron internetowych i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Ryter-Ski. 

Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

 

ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI:

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Ryter-Ski, podejmowane są poprzez:

 • RYTER-SKI S.C. B. Czerwiński, B..
 • wyznaczonego Administratora Systemów Informatycznych (ASI),
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Ryter-Ski  na podstawie 
  zawartych umów, w tym umów powierzenia.

 

GROMADZENIE DANYCH:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Ryter-Ski są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies:

 1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach Ryter-Ski, przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. Ryter-Ski przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
  b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  c) tworzenia statystyk oglądalności.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

 

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Ryter-Ski przeznaczone są wyłącznie na użytek Ryter-Ski do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach i aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Ryter-Ski  jest  RYTER-SKI S.C. B. Czerwiński, B. Handzel. z siedzibą w Rytrze 33-343, Rytro 302, tel. 18 41435 00, NIP: 734 351 33 98, REGON 122455772

W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt  pod adresem e-mail: dyrekcja@ryterski.pl lub 
pisemnie na adres: RYTER-SKI S.C. B. Czerwiński, B. Handzel. z siedzibą w Rytrze 33-343, Rytro 302,  
Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Ryter-Ski będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/ dezaktywacji konta lub rezygnacji z usługi przez użytkownika.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

Ryter-Ski dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Ryter-Ski  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Strony i aplikacje internetowe, administrowane przez Ryter-Ski zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTER

      Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesach wewnętrznych jest Ośrodek Rekreacyjny „Ryterski” s.c.
 2. Siedziba administratora: Rytro 302
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  w następujący sposób:

- mailowo: dyrekcja@ryterski.pl

- pisemnie na adres: 33-343 Rytro

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera, na podstawie art.6 ust.1 lit. a tj. odrębnej zgody.
 2. Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom uczestniczącym w realizacji umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższego celu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w  państwie  trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,

2)      ograniczenia przetwarzania

3)      przenoszenia danych

4)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom(decyzje bez udziału człowieka),w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
Kontakt i informacje:
Ośrodek Rekreacyjny RYTER-SKI
Rytro 302, 33-343 Rytro
E-mail: dyrekcja@ryterski.pl