I. Postanowienia ogólne

 I.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 2-dniowy pobyt w Chatce Rogasiowej” (dalej: Konkurs) jest OŚRODEK REKREACYJNY RYTERSKI
RYTER-SKI S.C. B. Czerwiński, B. Handzel
RYTRO 302,  33-343 RYTRO

NIP: 734-351-33-98  REGON: 122455772 („Organizator”).

 I.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

 I.3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród.

 I.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, na fanpage’u Ośrodek Rekreacyjny Ryterski w serwisie Facebook.com®.

 I.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook®, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

 I.6. Konkurs rozpocznie się 18.06.2019 od godz. 14:00  i będzie trwać do 02.07.2019

 do godz.14:00

 I.7. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 I.8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 I.9. Powołuje się Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora, które przyzna nagrodę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz będzie rozpatrywać ewentualne reklamacje.

 I.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

II. Warunki udziału w Konkursie

 II.1. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 II.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się, krewnych i powinowatych w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia włącznie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 II.3. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt  II.1 i II.2 powyżej, musi:

a) Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień;

II.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych na Fanpage’u.

 II.5. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. Zakładanie fikcyjnych kont, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody.

 

III. Zasady konkursu

III.1. Być fanem naszego fanpage Ośrodek Rekreacyjny Ryterski https://www.facebook.com/ryterskiPL/

III.2. Należy polubić post konkursowy
III.3. Odpowiedzieć w komentarzu pod postem na pytanie: dlaczego warto odwiedzić Beskid Sądecki?

 III.4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko JEDEN komentarz pod POSTEM KONURSOWYM.

 III.5. Spośród zamieszczonych komentarzy, spełniając wcześniej powyższe warunki, Jury konkursowe wyłoni jedną osobę, która otrzyma VOUCHER dla 2 osób na pobyt w Chatce Rogasiowej – należącej do Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski. Voucher do wykorzystania w terminie od 30.09.2019r, w miarę dostępności wolnych miejsc. Zwycięzcę zapraszamy do  kontaktu poprzez wiadomość prywatną, w celu podania adresu e-mail, na który zostanie przesłany vouchera w wersji elektronicznej, a następnie do kontaktu telefonicznego w celu rezerwacji terminu pobytu w Chatce Rogasiowej.

RYTRO 302,  33-343 RYTRO
RECEPCJA:
+48 18 414 35 00, 882 807 112

 

IV. Nagrody w Konkursie

IV.1. W Konkursie przyznana będzie nagroda dla jednego zwycięzcy. Voucher dla 2 osób na pobyt w Chatce Rogasiowej należącej do Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski. Voucher do wykorzystania w terminie do 30.09.2019r., po wcześniejszej rezerwacji.

IV.2 Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane w formie postu na Fanpage’u https://www.facebook.com/ryterskiPL/

Do 4 lipca 2019 do godziny 16:00.

 

V. Wydanie nagród

 V.1. Warunkiem nagrody jest osobisty odbiór w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski, Rytro 302, Rytro lub wysłanie wiadomości prywatnej  za pośrednictwem serwisu Facebook® oraz podanie danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail do dnia 10.07.2019r. Następnie należy skontaktować się telefoniczne w celu ustalenia terminu pobytu w ramach nagrody jaką jest Voucher pobytowy. W razie nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub w razie braku możliwości wysłania wiadomości z powodu podania błędnego adresu email przez Uczestnika Uczestnik traci prawo do nagrody.

 V.2. Nagrody zostaną wydane na koszt Organizatora w postaci Vouchera przesłanego drogą mailową. Zwycięzca zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu pobytu, który odbędzie się na koszt Organizatora w Ośrodku Rekreacyjnym RYTERSKI, Rytro 302.

V.3. Nagroda przepada, jeśli nie zostanie odebrana zgodnie z regułami w punkcie V.1.

 V.4. Organizator ma prawo zweryfikowania wieku zwycięzcy przed dostarczeniem nagród.

 V.5. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

 V.6. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

VI. OdpowiedzialnośćOrganizatora

 VI.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 VII.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora:
RYTRO 302,  33-343 RYTRO.

 VII.2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.

 VII.3. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Jury konkursowe.

 VII.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Współorganizatora.

 VII.5. Osoba składająca reklamację zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiona za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Regulamin w formacie PDF do pobrania TUTAJ